wtorek, 8 października 2013

Najem okazjonalny - czym różni się od klasycznej umowy najmu?

Najem okazjonalny stanowi alternatywę dla najmu klasycznego i zapewnia dodatkową ochronę dla właściciela wynajmowanego mieszkania.

Zgodnie z ustawą o ochronie praw lokatorów, umowa najmu okazjonalnego może dotyczyć tylko i wyłącznie lokali mających zaspokajać potrzeby mieszkaniowe. Dodatkowo, mogą z niej korzystać tylko osoby fizyczne, które nie prowadzą działalności gospodarczej w zakresie wynajmu lokali.
Zagrożenia dla wynajmujących lokal na podstawie klasycznej umowy najmu wynikają z przepisów ustawy o ochronie praw lokatorów. Najem lokalu na tradycyjnych warunkach wiąże się dla właściciela z trudnościami z dostępem do wynajmowanego mieszkania oraz usunięciem lokatorów nie wywiązujących się ze swoich zobowiązań. Z zajmowanego lokalu nie można wyrzucić m.in. kobiet w ciąży czy małoletnich, obowiązuje też okres ochronny między 1 listopada a 31 marca. Umowa najmu okazjonalnego zapewnia ochronę przed podobnymi problemami.

Warunkiem zawarcia umowy najmu okazjonalnego jest zgłoszenie tego faktu Urzędowi Skarbowemu nie później niż w ciągu 14 dni od daty rozpoczęcia najmu. Dodatkowo, umowa zapewnia możliwość eksmitowania niewywiązujących się z warunków umowy najemców bez stosownego wyroku sądu. Podpisując wspomnianą umowę, najemca musi też złożyć oświadczenie notarialne, w którym zobowiązuje się do opuszczenia lokalu mieszkalnego w konkretnych sytuacjach. Ponadto, zobowiązany jest do wskazania innego lokalu, do którego wprowadzi się w przypadku eksmisji. By zabezpieczyć wynajmującego lokal przed podawaniem przed najemcę nieprawdziwych informacji, ten jest zobowiązany do przedstawienia oświadczenia właściciela takiego lokalu o wyrażeniu zgody na zamieszkanie eksmitowanego najemcy.

By umowa najmu okazjonalnego była wiążąca, musi być zawarta w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Dodatkowo, musi być zawarta na czas oznaczony, nie dłuższy jednak niż 10 lat. Do takiej umowy obowiązkowo należy dołączyć wspomniane wyżej oświadczenie najemcy o poddaniu się egzekucji. Barierą z punktu widzenia najemcy jest też obowiązek przedstawienia pisemnej zgody właściciela lokalu, do którego wprowadzi się w razie rozwiązania umowy.

Koszty zawarcia umowy najmu okazjonalnego nie są wygórowane. Koszty notarialne wynoszą 1/10 minimalnego wynagrodzenia za pracę, czyli około 200zł brutto. Ewentualny koszt poświadczenia podpisu osoby trzeciej wynosi około 25zł. Według przepisów, powyższe koszty ponosi najemca, w praktyce jednak wynajmujący często przenosi je na siebie.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz